Οδηγία (EE) 2020/284, αλλαγές στο Φ.Π.Α. στην Ε.Ε

Η οδηγία (EE) 2020/284 τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ, με τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ώστε να τηρούν αρχεία των διασυνοριακών πληρωμών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έπειτα, τα δεδομένα θα τίθενται στη διάθεση των εθνικών φορολογικών αρχών, υπό αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων. Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Η τροποποιητική οδηγία (ΕΕ) 2020/285 προβλέπει απλοποιημένους κανόνες για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και για τη δημιουργία πιο ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος που θα τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές πιο αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ωφελούνται από τους απλοποιημένους κανόνες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ, όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει η εκάστοτε χώρα της ΕΕ, όριο το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι μικρές επιχειρήσεις από άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίες δεν υπερβαίνουν αυτό το όριο, θα μπορούν επίσης να επωφελούνται από το απλοποιημένο καθεστώς, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους σε ολόκληρη την ΕΕ δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ. Αυτοί οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2025.
Η δέσμη που αφορά τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο [Οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995, οι οποίες τροποποιούν την οδηγία 2006/112/ΕΚ] θέσπισε νέες απλουστεύσεις για τις εταιρίες που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών. Διασφαλίζει ότι ο ΦΠΑ σε αυτές τις παραδόσεις ή παροχές αποδίδεται ορθώς στη χώρα της ΕΕ του λήπτη, σύμφωνα με την αρχή της φορολόγησης στη χώρα προορισμού της ΕΕ. Τα πρώτα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ το 2015 και κάλυπταν αποκλειστικά τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές (TBE) υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν παροχές υπηρεσιών TBE από επιχειρήσεις προς καταναλωτές στην ΕΕ, μπορούν να δηλώνουν και να πληρώνουν το ΦΠΑ μέσω ενός απλουστευμένου συστήματος (MOSS).
Λόγω της πανδημίας COVID-19, η απόφαση (ΕΕ) 2020/1109 μεταθέτει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της δεύτερης δέσμης από την 1η Ιανουαρίου 2021 στην 1η Ιουλίου 2021. Η παράταση δίνει στις χώρες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ περισσότερο χρόνο ώστε να προετοιμαστούν για τους νέους κανόνες.