«Δε θέλω να με υπερασπίζει δικηγόρος,
θέλω να με υπερασπίζει ο Νόμος.»

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών έχει ως βασικό πυλώνα την νομική τεκμηρίωση των συμβουλών που παρέχουμε.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν το σύνολο του εταιρικού δικαίου, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές ανάγκες μιας επιχείρησης αλλά και εξειδικευμένες νομικές διεργασίες εταιρικών μετασχηματισμών και εκπροσώπησης έναντι των φορολογικών αρχών σε περιπτώσεις διαιτησίας.

Η ομάδα μας προσφέρει ειδικούς που είναι εξοικειωμένοι με το φάσμα των νομικών ζητημάτων που μπορούν να προκύψουν σε καθημερινές εμπορικές συναλλαγές και να κατανοήσουν τις μοναδικές νομικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις συγκεκριμένων κλάδων της βιομηχανίας.
Ιδρύσεις Επιχειρήσεων

Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Λύση και Εκκαθάριση Επιχειρήσεων

Έκθεση Ετήσιας Διαχείρισης

Σύνταξη Πρακτικών Εταιρικών Οργάνων

Εταιρική Διακυβέρνηση

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)