«Οι φόροι θα πρέπει να αντιστοιχούν στη φοροδοτική ικανότητα του ατόμου, και επιπλέον θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ευκόλως βεβαιούμενοι και αποδοτικοί.»

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Λογιστικών Υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Καλύπτουμε τις ανάγκες σας στηριζόμενοι στις δεξιότητές μας, την εμπειρία μας και τη βαθιά γνώση μας σχετικά με την φορολογική νομοθεσία και τους λογιστικούς κανονισμούς.

Οι ad hoc φορολογικές στρατηγικές που προσεγγίζονται απλοϊκά μπορεί να φαίνονται αποδοτικές μεμονωμένα αλλά μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα προβληματικές στο πλαίσιο ολόκληρης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το φαινόμενο αυτό εντείνεται ακόμα περισσότερο για τις επιχειρήσεις που δρουν σε διεθνές περιβάλλον και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη εξωστρέφεια, όπου οι διασυνοριακές συναλλαγές παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις από φορολογική άποψη.

Το μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον της χώρας μας αυξάνει τη πολυπλοκότητα των αποφάσεων σας και εδώ έρχεται η τεχνογνωσία μας.
Δεν προσφέρουμε μόνο την σε βάθος γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, αλλά την συνδυάζουμε με την πολυεπίπεδη εμπειρία των στελεχών μας για να σας παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Λογιστική Τήρηση για όλων των μορφών τις εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου συμφέροντος

Κατάρτιση Λογιστικών Πολιτικών

Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ατομικές και Ενοποιημένες)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Εναρμόνιση με το myData

Μηνιαίες και Ετήσιες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Διεθνείς Φορολογικές Μελέτες

Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Ειδικά Πακέτα και Υπηρεσίες για Start Up Επιχειρήσεις Ανάπτυξής Λογισμικού