ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

19 Οκτωβρίου, 2020
Λογιστική πολιτική μισθώσεων με το IFRS16
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που […]